Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach platform www.aura-makeup.pl www.aura-beauty.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl przez UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850 (dalej Administrator).

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850;

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl www.aura-beauty.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl

Dane osobowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronach www.aura-makeup.pl/kontakt www.aura-beauty.pl/kontakt www.szkoleniakosmetyczne24.pl/kontakt, formularzy zapisów na newsletter oraz za pośrednictwem e-maili kontakt@aura-makeup.pl kontakt@aura-beauty.pl kontakt@szkoleniakosmetyczne24.pl

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

Dostawcą treści cyfrowych jest Administrator.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zgłoszeniowego przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem www.aura-makeup.pl www.aura-beauty.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych a następnie realizację usługi.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach wiadomości e-mail przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi Użytkownikowi oraz prowadzenia korespondencji w zakresie usług świadczonych przez Administratora.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane zgłoszeniowe, w tym dane osobowe, mogą zostać wykorzystane w zakresie niezbędnym do obsługi uzyskania finansowania z Urzędu Pracy, tj. w celu otrzymania środków pieniężnych przez Administatora z Urzędu Pracy z tytułu planowanego odbycia kursu przez zgłaszającego Użytkownika, zgodnie z wymogami proceduralnymi danego Urzędu Pracy.

W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zakupu usługi lub produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Administratora, dane osobowe Użytkownika, mogą zostać wykorzystane i przekazane dostawcy usługi płatniczej PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 (dalej PayU) w zakresie niezbędnym do obsługi tej płatności wg procedur PayU, Regulaminu PayU, Polityki Prywatności PayU oraz innych niezbędnych wymaganych przez PayU zasad.

W przypadku wyboru i rezerwacji usług za pośrednictwem poratalu www.booksy.pl obowiązują zasady Polityki Prywaności, wszelkich Regulaminów oraz Plików Cookies wg. zasad dostępnych na platformie operatora.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Stan na 1 październik 2019 rok.

Shopping Cart
Scroll to Top