Regulamin aura-makeup.pl, aura-beauty.pl, szkoleniakosmetyczne24.pl dalej „Regulamin”

Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Organizator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850;

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl, www.aura-beauty.pl, www.szkoleniakosmetyczne24.pl

Uczestnik – osoba korzystająca z usług dostępnych na www.aura-makeup.pl, www.aura-beauty.pl, www.szkoleniakosmetyczne24.pl

Warunki ogólne:
Uczestnikami mogą być jedynie kobiety. Uczestnicy nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne. W trakcie usługi kosmetycznej lub szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie usługi kosmetycznej lub szkolenia (także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu Uczestnik potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Uczestnicy usług kosmetycznych powinni posiadać potwierdzoną rezerwację a Uczestnicy kursu powinni posiadać potwierdzoną rezerwację oraz opłacone miejsce na kursie o czym mowa w części „Płatności” Regulaminu. Kurs Makijażu może odbyć się przy minimalnej liczbie chętnych 4 osób. Kurs Kosmetyczny przy minimalnej licznie chętnych 1. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłoszeń oraz mocy przerobowych Centrum Szkoleniowego Organizatora. Uczestnik usług kosmetycznych oraz kursu zobowiązany jest do punktualności jak i pilnego uczestniczenia w kursie. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku oraz używania telefonu komórkowego (z telefonu można korzystać w trakcie przerw). Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego wizerunku, tym samym na publikację na stronach www.aura-makeup.pl, www.aura-beauty.pl oraz www.szkoleniakosmetyczne24.pl (wraz z fan page tych stron, tj. Facebook, Instagram, itp.) wraz z możliwością wykorzystania zdjęć na rynku komercyjnym w celach marketingowych. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonywał rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.aura-makeup.pl/kontakt, www.aura-beauty.pl/kontakt, www.szkoleniakosmetyczne24.pl/kontakt dalej „Formularz Zgłoszeniowy”, otrzyma on od Organizatora stosowny formularz papierowy w celu wyrażenia powyższych zgód. Tym samym jednak, Uczestnik przystępując do usługi kosmetycznej lub kursu akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału.

Płatności :
Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem Użytkownika poprzez dostępne formy rejstracji, tj. Formularz Zgłoszeniowy, booksy.pl, e-mail, telefon, itp. lub uzyskaniem przez Organizatora od danego Urzędu Pracy płatności za kurs Uczestnika wskazanego podczas zgłoszenia lub w przypadku usługi kosmetycznej poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub fb/messenger dostępny na stronie Administratora. Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu (w przypadku kursów akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą e-mail) Organizator wskazuje ostateczny termin kursu lub usługi kosmetycznej. W przypadku kursów Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 30% wartości usługi. Brak wpłaty 100% kwoty w wymaganym terminie (najpóźniej w dniu wykonania usługi a jeżeli termin przypada na sobotę lub niedzielę, wymaganym terminem jest ostatni dzień roboczy tygodnia) jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie oraz skutkuje brakiem zwrotu zaliczki przez Organizatora oraz zablokowaniem Uczestnika, uniemożliwiając mu tym samym skorzystanie z usług Kursów Wizażu, Kosmetycznych lub Usług Kosmetycznych w przyszłości. W razie rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia do 7 dni przed terminem opłata przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika kursu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Faktura za kurs wystawiana jest w dniu realizacji usługi na kwotę wpłaconą przez Użytkownika oraz wydawana jest na jego wyraźną prośbę. W przypadku finansowania z Urzędu Pracy odbiorcą faktury jest finansujący kurs. Organizator wysyła fakturę drogą mailową na wskazany przez wpłacającego e-mail (w przypadku Urzędu Pracy – podany w formularzu wg. procedur danego Urzedu Pracy). Wpłacający zobowiązany jest do podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury. W przypadku braku spełnienia wymogów formalnych w zakresie odbycia Kursów w formie finansowanej przez Urząd Pracy, uczestnik może odbyć kursy odpłatnie zgodnie z zasadami i cennikiem dostępnym na platformach Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku usług kosmetycznych, Uczestnik ma możliwość zapłaty bezpośrednio w salonie: gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku Kursów Wizażu i Kosmetycznych, Uczestnik ma możliwość dokonania przedpłaty bezpośrednio w salonie gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Organizatora lub za pośrednictwem PayU poprzez sklep – w przypadku gdy jest aktywny.

Oświadczenia :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów zawarcia umowy o kurs i jej realizacji jak również w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w trakcie prowadzenia kursu lub usługi kosmetycznej. Zdjęcia wykonywane podczas kursu lub usługi kosmetycznej są własnością Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikom kursu lub usługi kosmetycznej po jego ukończeniu. Zdjęcia mogą być oznaczone logo oraz/lub napisem www.aura-makeup.pl i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Uczestników kursu lub usługi kosmetycznej.
Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu.
W przypadku osób korzystających z dofinansowania z Urzędu Pracy: Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie z procedurami finansowania danego Urzędu Pracy, z którego pomocy korzystam jako osoba zarejestrowana w tym Urzędzie.
Oświadczam, że jestem świadoma podleganiu wszelkim zasadom dostępnych na innych stronach internetowych w przypadku przekierowania przez Administratora, np. na platformę www.booksy.pl lub inne.
Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu.

Stan na 1 październik 2019 rok.

Shopping Cart
Scroll to Top